هر روز!
هر روز!

باورهای عامیانه مردم ایران در مورد بچه! بچه که به

باورهای عامیانه مردم ایران در مورد بچه! بچه که به

باورهای عامیانه مردم ایران در مورد بچه!
بچه که به دنیا مى آید پس از شستشو یک تکه چلوار را چاک زده بدن او را مى پوشانند.این لباس را پیراهن قیامت مى نامند و باید یک شب و یک روز یه تنش باشد. سپس بچه را در قنداق سفید مى پیچند و در ننو مى خوابانند. ننوى او را روى تنور آویزان مى کنند و در آن قدرى برنج مى ریزند که بعد به گدا مى دهند.
 
- بچه که تازه به دنیا آمده تا ده شب بالاى سر وى شمع مى سوزانند تا اینکه روز دهم با جام چهل کلید آب ده به سر او بریزند.
 
- شب شش بچه که اسم او را مى گذارند نباید بچه را به زمین گذاشت و در آن شب شش ا نداز هم باید درست کرد. اسم ائمه روى بچه بگذارند، روز محشر امام هم اسم او آمده شفاعتش را مى کند. (۱)
 
(۱) . در زمان ساسانیان یکى از گناهان بزرگ این بوده که روى بچه اسم بیگانه یعنى به غیر از فارسى و عربى بدون انتخاب مى گذاشتند مانند سعد، فیروز، بهمن، حسن، عمر و غیره. به نظر مى آید که این قانون از زمان صفویه به  بعد اختراع شده بود.
 
- کسى که دعا همراه دارد نباید وارد اطاق بچه بشود مگر اینکه دعاى خود را در خارج بگذارد.
 
- اگر بچه روز جمعه به دنیا بیاید باید هم وزن او خرما بکشند و به تصدیق بدهند والا بزرگ خانواده مى میرد. کسى که هفت دختر داشته باشد اگر پسر پیدا بکند بدشگون است.
 
- بچه اى که روز عیدقربان به دنیا بیاید حاجى است.
 
- بچه اى که زیاد گریه بکند خوش آواز مى شود.
 
- بچه اى که زبان خود را زیاد بیرون بیاورد دلیل آن است که مادرش وقتى او را آبستن بوده مار دیده است.
 
- پدر و مادرى که هرچه بچه پیدا کنند زود بمیرد و بچه هاى آنها پا نگیرند اسم بچه  آخرى را اگر دختر باشد بمانى خانم مى گذارند و اگر پسر باشد او را آقا ماندى یا خدا بگذار و یا مانده على مى نامند (اسم پسرى که در زمان ساسانیان معمول بوده گویا به همین نیت است).
 
- بچه که دَمر بخوابد و پا را از پشت بلند کند پدر یا مادر وى مى میرد.
 
- بچه که به دنیا بیاید و یکى از خویشان او بمیرد بدقدم است.
 
- بچه که در ابتداى راه رفتن کونخیزه بکند پشتش دختر است.
 
- بچه که در شروع راه رفتن دمر راه برود پشت او پسر است.
 
- پوستى که در موقع ختنه مى برند باید جداگانه کباب کرده و با غذا به بچه بخورانند تا از بدن او چیزى کاسته نشود. (۲)
(۲). براى اینکه روز پنجاه هزار سال وقتى که باد ذرات بدن را جمع مى کند و آدم ها دوباره درست مى شوند چیزى از بدن او کم نمى شود).
 
- هرگاه بچه دست چرب به سر خود بمالد کچل مى شود.
 
- بچه کوچک دروازه باز بکند (پاهایش را گشاد گذاشته سرش را به زمین بگذارد) مهمان مى آید.
 
- پسربچه که چپق بکشد قدش کوتاه مى ماند.
 
- پسربچه که تریاک بکشد در بزرگى ریش در نمى آورد.
 
- بچه که به دنیا مى آید روزیش را با خودش مى آورد.
 
- پسربچه که برنج خام بجود کوسه مى شود.
 
- بچه که دندانش از بالا در بیاید بدقدم است براى رفع آن او را از بالاى بام کوتاهى در چادر مى اندازند.
 
- دایه که شیرش کم مى شود رو به قبله نشسته آش رشته را با صد دینار شیراز در هاون مى کوبند و به او مى خورانند.
 
- براى چشم درد، چشم طلا یا نقره درست مى کنند و به امامزاده اى مى فرستند.
 
همزاد
مشهور است که چون فرزندى متولد شود جنى هم با او به وجود مى آید و با آن شخص همراه مى باشد و آن جن را همزاد مى گویند (برهان قاطع).
 
تخم شکستن
براى دفع چشم زخم با ذغال سر تخم مرغ را به اسم مادر و ته آن را به اسم پدر بچه  یا ناخوش نشان مى گذارند، سپس همه کسانى که بچه را دیده اند اسم برده روى تخم علامت مى گذارند بعد در یک تکه از پیراهن چرک بچه تخم را با یک شاهى پول و قدرى نمک و زغال گذاشته بالاى سر او از نو اسم همان اشخاص را تکرار کرده تخم مرغ را فشار مى دهند، به اسم هر کس شکست او بچه را چشم زده است کمى از زرده آن را با کف پا و مغز سربچه مى مالند و آن یک شاهى را به گدا مى دهند.
 
اسفند دود کردن
بچه کوچک را وقتى که نشان مى دهند هر کدام از حضار یک تکه از نخ لباسشان مى دهند تا آن را با اسفند دود بکنند که بچه نظر نخورد.
براى رفع بیمارى و چشم رخم (بچه نوزاد را باید از چشم زخم مردم ناپاک حفظ کرد ـ دینکرت ۲۲ ـ ۳۱ ـ ۸) اسفند دود مى کنند (و چون بوى بر آتش نهند و باد بوى آن را مى برد تا آنجا که آن بوى برسد هزار بار هزار دیو دروج نیست بپاشند و کم شوند و چندان جادو و دیو و پری) اگر این کار را نزدیک غروب بکنند بهتر است. یک تکه پارچه نخ یا یک تار از بند تنبان و یا خاک ته کفش کسى که نسبت به او بدگمان هستند گرفته با قدرى اسفند دور سربچه یا ناخوش مى گردانند و مى گویند:
اسفند و اسفنددونه
اسفند سى و سه دونه
از خویش و قوم و بیگونه
هر که از دروازه بیرون برود
هر که از دروازه تو بیاید
کور شود چشم حسود و بخیل
شنبه زا، یکشنبه زا، دوشنبه زا ....جمعه زا.
کى کاشت؟ پیغمبر؟ کى چید؟ فاطمه، براى کى دود کردند؟ براى امام حسن و امام حسین
به حق شاه مردون
درد و بلا رو دور گردون
 
و یا مى گویند:
اسفند و سپند
پیغمبر ماکرد پسند
على کاشت، فاطمه چید
بهر حسین و حسن
شنبه زا، یکشنبه زا، دوشنبه زا.... جمعه زا، زیرزمین، روى زمین، سیاه چشم، ارزاق چشم، میش چشم، هر که دیده هر که ندیده، همسایه دست چپ، همسایه دست راست، پیشرو، پشت سر، به  ترکد چشم حسود و حسد.
 
نذر پسر
نذر مى کنند اگر بچه پسر بشود تا هفت سال موى سر او را نزنند بعد از انقضاى این مدت موى او را چیده و به وزنش طلا بگیرند و آن طلا را طوق یا کشکول درست کرده و به امامزاده بفرستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید