مطالب جالب!
مطالب جالب!

باید آهسته نوشت با لب بسته نوشت گرمو پر

باید آهسته نوشت 
 با لب بسته نوشت 
 گرمو پر

باید آهسته نوشت
با لب بسته نوشت
گرمو پر رنگ نوشت
روی هر سنگ نوشت
تا بخوانند همه/تا بدانند همه
عـــــــــــاشــــــــقــــــانـــــــــهــــــــــــ
عــــــــارفـــــــــــــــانـــــــــــــهـــــــــــــــــ
بـــــــــــــــــیـــــــــ بــــــــــــهـــــــانــــــــــهـــــــ
خـــــــــــــــــالــــــــــــــــــــصــــــانـــــــــــــهــــــــــــــ
بـــــــــــــــــــــا صـــــــداقـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ
بـــــــــــــــــی نــــــــــــــهــــــــــــــــایــــــــــــــــــتـــــــــ
تـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــیـــــــــــــــامــــــــــتـــــــــ
مـــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــدایــــــــــــــــتــــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید