مطالب جالب!
مطالب جالب!

با اومدنت… زندگیم را عوض کردی و ســیاهی تنها گذاشتی.كاش

با اومدنت… زندگیم را عوض کردی 
 و ســیاهی تنها گذاشتی.كاش

با اومدنت… زندگیم را عوض کردی
و ســیاهی تنها گذاشتی.كاش هیچ وقت چشامو باز نمی كردم و این
روشنایی رو نــمی دیدم.میدونم اینا برات یه مشت چرت و پرته،اما تو
فكر نكن من دارم این چرت و پرتارو بـــرای دلـــخودم می نـویسم كه
حرفام توی دل بمونه. . . ایـنم خــودت یادم دادی.اون روز كه اینجا رو
ساختم اینقدر دوستت داشتم كه می خواستم یه جوری به همه
بگم كه چقدر دوست دارم….اما افسوس  .افسوس که تو نیستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید