هر روز!
هر روز!

بدون تابعیت در قانون، بدون تابعیت بودن یا بدون ملیت

بدون تابعیت در قانون، بدون تابعیت بودن یا بدون ملیت

بدون تابعیت
در قانون، بدون تابعیت بودن یا بدون ملیت بودن وضعیتی است که در آن یک شخص هیچ نوع رابطه رسمی و شناخته شده‌ای با هیچ یک از دولت‌ها نداشته باشد.
عواملی که باعث به وجود آمدن بی تابعیت میشوند:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید