هر روز!
هر روز!

بدوی‌گرایی پریمیتیویسم یا بدوی گرایی یک جنبش هنری غربی است

بدوی‌گرایی پریمیتیویسم یا بدوی گرایی یک جنبش هنری غربی است

بدوی‌گرایی
پریمیتیویسم یا بدوی گرایی یک جنبش هنری غربی است که فرم‌های دیداری را از مردمان غیر غربی یا پیش از تاریخ وام می‌گیرد. این وام گرفتن در پیشرفت هنر مدرن نقش مهمی داشته‌است.
بدوی گرایی گرایشی فراگیر و گسترده در هنر مدرن بود اما مانند کوبیسم و فوتوریسم سبک مشخصی به حساب نمی‌آمد. هنرمندان مدرن در جستجوی آثار هنری بدوی مجموعه‌های قوم نگاری موزه‌های بزرگ و نیز هنر فرهنگ‌های غیر غربی را مطالعه کردند و از آنها در کارهای خود الهام گرفتند. از هنرمندان بدوی گرا می‌توان ارنست، پل گوگن، هنری مور، امیل نولده را نام برد.
پل گوگن از نقاشانی است که در کارهایش از نقش و نگارهایی در نقاشی‌های تاهیتی الهام گرفته‌است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید