مطالب جالب!
مطالب جالب!

برای برداشتن تار عنكبوت برای برداشتن تار عنكبوت تارعنكبوت:

برای برداشتن تار عنكبوت
برای برداشتن تار عنكبوت
تارعنكبوت:
برای برداشتن تار عنكبوت از سقف یك جوراب را به سر یك چوب قرار دهید وبانوار چسب آن را محكم كنید و سقف را تمیزكنید برای تمیز كردن زیر یخجال هم از این روش استفاده می كنیم.
 
پایگاه فرهنگی هنری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید