هر روز!
هر روز!

بررسی حکم تقلید در قرآن : بررسی حکم تقلید در

بررسی حکم تقلید در قرآن : بررسی حکم تقلید در

بررسی حکم تقلید در قرآن
: بررسی حکم تقلید در قرآن : آیا تقلید واجب است؟ چرا باید تقلید کرد وقتی ما عقل داریم و خود میتوانیم درست یا نادرست بودن یک حکم را تشخیص دهیم؟ مسأله تقلید چیزی مخالف عقل نیست که چون عقل داریم نباید تقلید کرد . ما عقل داریم اما حکم دادن در هر امری نیاز به اطلاعات و تخصص دارد تا به واسطه عقل حکم نهایی صادر شود آیا شما آن تخصص لازم را هم دارید؟ آن هم در حوزه دینی که بسیار گسترده و حساس است بحث بر سر دنیا و آخرت است نمیشود و نباید خطر کرد و از سر بی اطلاعی و برخی شعار های روشنفکر مآبانه و فاقد فکر عاقبت خود را تباه کرد! شاید بگویید کجای قرآن حکم تقلید آمده است؟ آیاتی هست که از آنها حکم به جواز تقلید استنباط شده است. قرآن میفرماید : « وَ
: بررسی حکم تقلید در قرآن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید