باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله اعجاز علمی نهج البلاغه اشاره امیر مومنان علی

بسم الله

http://bavarbaran.ir/wp-content/uploads/2016/01/516-768x576.jpg


اعجاز علمی نهج البلاغه

اشاره امیر مومنان علی (ع) به نقش کوه ها در خطبه ۲۱۱ نهج البلاغه ( در قدرت خداوند ) :

شگفتی آفرینش پدیده ها

از نشانه های توانایی و عظمت خدا، و شگفتی ظرافتهای صنعت او آن است که از آب دریای موج زننده، و امواج فراوان شکننده، خشکی آفرید، و به طبقاتی تقسیم کرد، سپس طبقه ها را از هم گشود و هفت آسمان را آفرید، که به فرمان او برقرار ماندند، و در اندازه های معین استوار شدند. و زمین را آفرید که دریایی سبز رنگ و روان آن را بر دوش می کشد، زمین در برابر فرمان خدا فروتن، و در برابر شکوه پروردگاری تسلیم است، و آب روان از ترس او ایستاد،

و سپس صخره ها، تپه ها، و کوههای بزرگ را آفرید، آنها را در جایگاه خود ثابت نگاه داشت، و در قرارگاهشان استقرار بخشید، پس کوهها در هوا و ریشه های آن در آب رسوخ کرد، کوهها از جاهای پست و هموار سر بیرون کشیده و کم کم ارتفاع یافتند، و ریشه آن در دل زمین ریشه دوانید، قله ها سر به سوی آسمان برافراشت، و نوک آنها را طولانی ساخت، تا تکیه گاه زمین، و میخهای نگهدارنده آن باشد، سپس زمین با حرکات شدیدی که داشت آرام گرفت، تا ساکنان خود را نلرزاند، و آنچه بر پشت زمین است سقوط نکند، یا از جای خویش منتقل نگردد.

پس پاک و منزه است خدایی که زمین را در میان آنهمه از امواج ناآرام، نگهداشت، و پس از رطوبت آن را خشک ساخت، و آن را جایگاه زندگی مخلوقات خود گردانید، و چون بستری برایشان بگستراند، بر روی دریایی عظیم و ایستاده ای که روان نیست و تنها بادهای تند آن را بر هم می زند، و ابرهای پرباران آن را می جنباند. (و توجه به این شگفتی ها درس عبرتی است برای کسی که بترسد.)

بعد از اشارات زیبای قرآن در ایات متعدد به نقش کوه ها در استواری زمین و داشتن وضعیتی همانند میخ ( ۷ نباء، ۱۵ نحل، ۳۱ انبیا، ۱۰ لقمان) از امیر مومنان علی (ع) نیز، این اشاره زیبا در خطبه ۲۱۱ نقل شده است و این درحالیست که علم جدید در قرون اخیر به این شگفتی پی برده است .

« حال قضاوت با شما حقیقت جویان »

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید