باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله سوره مبارکه یونس آیه ﴿۵﴾: او کسی است که

بسم الله

528-768x504.jpg

سوره مبارکه یونس آیه ﴿۵﴾:
او کسی است که خورشید را روشنائی و ماه را نور قرار داد و …

● انعکاس نور خوشید توسط ماه :

در زمانی که اعراب ماه را شی درخشانی می پنداشتند و از تاریکی آن هیچ اطلاعی نداشتند ، قرآن کریم در چند آیه به خوبی ” مسئله انعکاس نور خورشید توسط ماه ” را ، با بکار بردن کلمات :
نور _ منیر
ضیاء _ سراج
به ترتیب برای ماه و خورشید بیان کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید