مکان یار
مکان یار

بندر سینیز آدرس: ایران - بوشهر - دیلم‎ کنار بندر امام

بندر سینیز آدرس: ایران - بوشهر - دیلم‎ کنار بندر امام

بندر سینیز
آدرس: ایران - بوشهر - دیلم‎ کنار بندر امام حسن

سینیز یکی از محوطه های تاریخی – باستانی قسمت شمالی استان بوشهره. تل و تپه های بجا مانده از شهر تاریخی سینیز (شینیز;) در بندر امام حسن و حومه دیده می شه. آثار خرابه های بندر سی نیز، در حدود ۲۰ کیلومتری بندر دیلم در حوالی خور امام حسین که امروزه یکی از مراکز تأسیسات نفتی جنوبه، باقی مونده. این منطقه تا سال ۳۲۱ هجری قمری که همزمان با آغاز شورش قرمطیان بود بندری آباد و پررونق به شمار می رفته. در این سال قرمطیان آن را ویران کردند و دیگر هرگز آبادانی پیشین خود را باز نیافت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید