مطالب جالب!
مطالب جالب!

به جای همه کسانی که نشناخته ام … تو

به جای همه کسانی که نشناخته ام … 
 تو

به جای همه کسانی که نشناخته ام …
تو را به خاطر عطر نان گرم …
برای برفی که آب می شود …
دوست می دارم …
تو را برای دوست داشتن …
دوست می دارم …
برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت …
لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت …
دوست می دارم …
تو را به خاطر خاطره ها …
دوست می دارم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید