مطالب جالب!
مطالب جالب!

بیرحمترین حشره دنیا چه نام دارد؟ شاید حشره دعا

بیرحمترین حشره دنیا چه نام دارد؟ 
 شاید حشره دعا

بیرحمترین حشره دنیا چه نام دارد؟
شاید حشره دعا خوان ( آخوندك) ماده بیرحمترین حشره دنیا باشد . هنگامی كه حشره ماده از همسرش باردار شد ، به آن نیش می زند و همسر نیمه جان پس از جفت گیری غذایی لذیذ برای حشره ماده می شود و سپس آن ( همسرش ) را می خورد . هر دو جنس ماده و نر این حشرات ، شكارچی ماهری هستند . حشره دعاخوان طعمه خود را به آرامی زیر نظر می گیرد و در لحظه مناسب بازوان خود را باز می كند و طعمه اش را می گیرد . ضمناً این حشره همنوع خوار هم هست . ( جنس ماده )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید