مکان یار
مکان یار

بیمارستان ارتش بجنورد آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد North

بیمارستان ارتش بجنورد
آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد North Khorasan Province، Bojnurd، K.Jamshid، Iran

بیمارستان ارتش در خیابان جمشید ، یکی از بیمارستان های مجهز شهر بجنورد است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید