هر روز!
هر روز!

بیماری عفونی بدگمانی(2) (قسمت دوم) قسمت اول

بیماری عفونی بدگمانی(2) (قسمت دوم) 
 قسمت اول

بیماری عفونی بدگمانی(2)
(قسمت دوم)
قسمت اول
 
بدگمانی، نوعی بیماری فکری و اخلاقی است که به شکل منفی در فرد، کسی یا چیزی ایجاد می شود. فرد بدگمان و بدبین کسی است که برداشت های ذهنی خود را از دیگران بر وجه زشت و نادرست حمل می کند، در حالی که حمل بر وجه شایسته نیز وجود دارد.1
ریشه های بدگمانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید