هر روز!
هر روز!

بیوگرافی ابومسلم خراسانی : بیوگرافی ابومسلم خراسانی : بیوگرافی

بیوگرافی ابومسلم خراسانی : بیوگرافی ابومسلم خراسانی 
 : بیوگرافی

بیوگرافی ابومسلم خراسانی
: بیوگرافی ابومسلم خراسانی
: بیوگرافی ابومسلم خراسانی
 
جای تردیدی نیست که ابومسلم خراسانی اولین ایرانی میهن پرستی بود که پس از سالها بر علیه سلطه اعراب در ایران قیام نمود راهی که او آغاز نمود سپس توسط بابک خرمدین دنبال شد و از این روی بابک خرمدین همیشه می گفت : روح ابومسلم خراسانی در من حلول یافته است .
به گزارش بزرگترین اندیشمند و فیلسوف معاصر حکیم ارد بزرگ در فرگرد سرآمدان کتاب سرخ می گوید :
ابومسلم خراسانی نماد برافراشته آزادگی ایرانیان است او بندهای دشمنان ایران را پاره کرد و خون گرمی شد در رگهای سرد کشورمان ، خونی که تا ابد در دل این کشور خواهد جوشید و هر زنجیری را پاره خواهد نمود .
 
چنانکه در تاریخ نهضت های ملی ایرانیان دیده ایم ملت ایران برای رهایی از قید اسارت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید