مطالب جالب!
مطالب جالب!

تاتو بدترین خطر در تاتو کردن این است که مردم

تاتو
بدترین خطر در تاتو کردن این است که مردم از نتیجه تاتوکردن راضی نباشند و بخواهند که آنراپاک کنند. اما جای تاتو همیشه به شکل یک زخم باقی می ماند.
باید در انجام تاتو محتاط و مراقب بود چرا که راه برگشتی وجود ندارد. تاتو کردن مثل کوتاه کردن مو نیست. راه برگشت تاتو ممکن است خیلی خطرناکتر از خود تاتو کردن باشد.
 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید