هر روز!
هر روز!

تاریخچه دندانپزشکی جهان تاریخچه دندانپزشکی جهان : تاریخچه دندانپزشکی

تاریخچه دندانپزشکی جهان 
 تاریخچه دندانپزشکی جهان : تاریخچه دندانپزشکی

تاریخچه دندانپزشکی جهان
تاریخچه دندانپزشکی جهان : تاریخچه دندانپزشکی جهان
: تاریخچه دندانپزشکی جهان

: به گزارش : در زمان باستان، مایاها مردمانی با فرهنگ سطح بالا بودند که در گواتمالا و هندوراس فعلی می زیستند. آنهاکه از مردم بابل باستانی نیز قدیمی تر بودند، به دلایل مذهبی اقدام به قرار دادن اینله روی دندانها و یا سوراخ کردن صورت و گوش می نمودند. آنها در قرار دادن اینله های سنگی دلپذیر روی حفرات تراش داده شده دندانهای قدامی بالا و پایین و گاهی دندانهای پرمولر، مهارت داشتند. فاقد شک، این اینله ها روی دندانهای زنده قرار داده میشد و آنچنان دقیق این کار انجام می گرفته که حتی تا هزار سال بعد این اینله ها، در جای خود باقی می ماندند. اینله هابا سمانهای خاص به حفره چسبانده می شد که جنس عمده آنها با اسپکتروگرافی، کلسیم فسفات تشخیص داده شده است.
در طی قرن بیستم، هشت تخصص در دندانپزشکی تکامل یافت که امروزه هریک ژورنالهای اختصاصی خود را داراست. انجام امتحانات بورد در هر رشته به ترتیب زیر انجام شد:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید