هر روز!
هر روز!

تبعیض طبقاتی تبعیضِ طبقاتی نگرش و کُنشِ از رویِ پیش‌داوری،

تبعیض طبقاتی تبعیضِ طبقاتی نگرش و کُنشِ از رویِ پیش‌داوری،

تبعیض طبقاتی
تبعیضِ طبقاتی نگرش و کُنشِ از رویِ پیش‌داوری، تعصب و تبعیضِ فرد و بر پایهٔ طبقهٔ اجتماعیِ بالاترِ فرد است. پی‌آمدِاین رویکرد شاملِ نگرش، رفتار، کنش‌ها و شیوه‌هایی به نفعِ طبقه بالا (جامعه‌شناسی) و به زیانِ طبقهٔ پایین‌تر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید