هر روز!
هر روز!

تست هوش: ابرهای خالدار تست هوش: ابرهای خالدار : تست

تست هوش: ابرهای خالدار 
 تست هوش: ابرهای خالدار : تست

تست هوش: ابرهای خالدار
تست هوش: ابرهای خالدار : تست هوش: ابرهای خالدار
: تست هوش: ابرهای خالدار
: معما با جواب
 
به گزارش : تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟
 
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
 ◊◊◊
◊◊◊
پاسخ تست هوش: ابر شماره 4 در هر سطر و ستون، ابر سوم، حاصل برآیند دو ابر دیگر است به شرح زیر: اشترت دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند) و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید