هر روز!
هر روز!

تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب تست

تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب 
 تست

تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب
تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب : تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب
: تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب
تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
 ◊◊◊
◊◊◊
به گزارش : در هر سطر و ستون، ابر سوم، حاصل برآیند دو ابر دیگر است به شرح زیر:
اشترت دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند) و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید