هر روز!
هر روز!

تست هوش تصویری (10) تست هوش تصویری (10) : تست

تست هوش تصویری (10) 
 تست هوش تصویری (10) : تست

تست هوش تصویری (10)
تست هوش تصویری (10) : تست هوش تصویری (10)
: تست هوش تصویری (10)

به گزارش : حالا چند لحظه خود را مشغول یک کار دیگر نمایید . بعد از آن یک قلم و کاغذ بردارید و آن چه از نام تصاویر به ذهن دارید روی کاغذ بنویسید و هوش تصویری خود را امتحان کنید .

هر چه تعداد تصاویری که به یاد آورده اید بیشتر باشد از هوش تصویری بالاتری برخوردار هستید .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید