هر روز!
هر روز!

تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت تست هوش جالب حذف

تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت تست هوش جالب حذف

تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت
تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت - : تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت
: تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت
نمکستان » با این تست هوش به ظاهر ساده هوش خود را محکی بزنید ، باید گزینه ای که با دیگر شکل ها متفاوت است را بیابید !
به گزارش : به تصویر بالا نگاه کنید. یکی از 9 گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
شکل های این سوال، دو به دو، مکمل هم هستند ، بجز گزینه 3 که تنهاست.
1-5
2-4
6-7
8-9

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید