هر روز!
هر روز!

تست هوش جدید عدد مکعب : تست هوش نوین عدد

تست هوش جدید عدد مکعب : تست هوش نوین عدد

تست هوش جدید عدد مکعب
: تست هوش نوین عدد مکعب
 
با تست هوش نوین عدد مکعب در سایت تالاب همراه شوید.
 
به گزارش : در این تست هوش شما باید عدد یکی از مکعب هایی که مجهول است را با توجه به رابطه بین اعداد دیگر مکعب ها حدس بزنید که به نظر می رسد کار سختی باشد. تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.به شکل بالا نگاه کنید، هر کدام از مکعب ها یک برچسب عددی خورده است. ولی برچسب یکی از آنها مجهول است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟

معمای تصویری با جواب 
 
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش: برچسب مجهول روی مکعب
عدد هر یک از برچسب ها، حاصل جمع برچسب های بالا و سمت راست آن برچسب است.
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید