هر روز!
هر روز!

تست هوش خلاقانه عددی : تست هوش خلاقانه عددی

تست هوش خلاقانه عددی : تست هوش خلاقانه عددی

تست هوش خلاقانه عددی
: تست هوش خلاقانه عددی
↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓
به گزارش : پاسخ تست هوش عددی خیلی خلاقانه:
عدد اول ۱ است و عدد دوم ۱۱ یعنی یه دونه ۱ که توضیح عدد اول است.
عدد دوم ۱۱ است و عدد سوم ۲۱ یعنی دو تا ۱ که توضیح عدد دوم است.
عدد سوم ۲۱ است و عدد چهارم ۱۲۱۱ یعنی یه دونه ۲ و یه دونه ۱ که توضیح عدد سوم است.
 
. . .
  به همین ترتیب عدد هفتم ۱۳۱۱۲۲۲۱ است و عدد بعد آن طبق این قاعده برابر ۱۱۱۳۲۱۳۲۱۱ است.

منبع :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید