هر روز!
هر روز!

تست هوش ریاضی توپ تست هوش ریاضی توپ : تست

تست هوش ریاضی توپ 
 تست هوش ریاضی توپ : تست

تست هوش ریاضی توپ
تست هوش ریاضی توپ : تست هوش ریاضی توپ   ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓
: تست هوش ریاضی توپ
به گزارش :  پاسخ: 76-38=38 38/2=19 یکی از اعداد 19 است. 19+38=57 عدد دیگر 57 است. 57/19=3 بنابراین جواب سوال عدد 3 است.

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید