هر روز!
هر روز!

تست هوش:معمای چوب کبریتی تست هوش:معمای چوب کبریتی : تست

تست هوش:معمای چوب کبریتی 
 تست هوش:معمای چوب کبریتی : تست

تست هوش:معمای چوب کبریتی
تست هوش:معمای چوب کبریتی : تست هوش:معمای چوب کبریتی
: تست هوش:معمای چوب کبریتی
تست هوش تصویری با جواب
 
به گزارش : یک چوب کبریت را جابجا کنید تا همه چیز درست شود!
تعدادی چوب کبریت داریم. به نظر می رسد معادله اشتباهی پیش رو داشته باشیم. ولی خوب... کافیست یک چوب کبریت را جابجا کنیم تا همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!
 برای پاسخ می توانید معادله تساوی نوین را بنویسید. به نظر شما برای این معما چند جواب می تواند وجود داشته باشد؟
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
 
پاسخ تست هوش: معمای چوب کبریتی 
سه حالت امکان پذیر است (در شکل نیز مشخص شده است)
5+4=9
0+4=4
8-4=4
 

معمای چوب کبریت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید