مطالب جالب!
مطالب جالب!

تسلیم نشو از بدی های روزگار 1.آنهایی که منتظر شکست

تسلیم نشو از بدی های روزگار 
 1.آنهایی که منتظر شکست

تسلیم نشو از بدی های روزگار
1.آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا به تو بخندند
2.آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا با تو بخندند
پس یادت باشه :هرگز هرگز هرگز تسلیم نشو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید