مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویری عجیب از انسان های شاخدار! تصاویری عجیب از انسان

تصاویری عجیب از انسان های شاخدار! 
 تصاویری عجیب از انسان

تصاویری عجیب از انسان های شاخدار!
تصاویری عجیب از انسان های شاخدار!

Huang Yuanfan - هو وانگ یوانفان - 84 ساله چین


Granny Zhao - گرانی ژائو - 95 ساله چین


Ma Zhong Nan - ما ژونگ نان 93 ساله چین


Zhang Ruifang - ژانگ روی فانگ - 101 ساله چین


ُSaleh Talib Saleh - صالح طالب صالح - 102 ساله یمن


ناشناختهاختصاصی مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید