مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر جالب از پشت پرده هیتلر خبرآنلاین: هیتلر بعد

تصاویر جالب از پشت پرده هیتلر 
 خبرآنلاین: هیتلر بعد

تصاویر جالب از پشت پرده هیتلر
خبرآنلاین: هیتلر بعد از دیدن تصویر تمرین خود برای سخنرانی های دیوانه وار، از عکاس خود، خواست تا نگاتیوها را نابود کند اما هنریش هافمن عکاس شجاع در سال 1925 به درخواست هیتلر اعتنایی نکرد و نگاتیوهای هیتلر در حال تمرین را نگه داشت که شما اینک گوشه ای از این عکسها را می بینید.

این عکسها در کلکسیون خصوصی نگهداری می شدند و نشان می دهد هیتلر برای سخنرانی های دیوانه وار خود تمرین می کرده است.

هیتلر می خواست خود را هنگام سخنرانی مشاهده کرده و بعد خطاهای خود و نیز نقاط قوت خود هنگام سخنرانی را ببیند و بنابراین لازم بود تا عکاس مخصوص، حالات مختلف وی را هنگام سخنرانی بگیرد. هیتلر از هافمن خواسته بود تا نگاتیو را بعد از ظهور عکسها از بین ببرد ولی وی این کار رانجام نداد.

عکسها نشان می دهد هیتلر چگونه خطاب به جمعیت خیالی حرکات دست و پا و دهان خود را تنظیم می کند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید