مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: سوختگیری غیر مجاز و خطرناک خبرگزاری مهر: سوخت

تصاویر: سوختگیری غیر مجاز و خطرناک 
 خبرگزاری مهر: سوخت

تصاویر: سوختگیری غیر مجاز و خطرناک
 خبرگزاری مهر: سوخت گیریهای غیر مجاز منجر به تلفات انسانی شده است که متاسفانه همچنان ادامه دارد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید