مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: پل عابر پیاده متفاوت و زیبا در تبریز تابناک:

تصاویر: پل عابر پیاده متفاوت و زیبا در تبریز 
 تابناک:

تصاویر: پل عابر پیاده متفاوت و زیبا در تبریز
تابناک: این پل برای عبور شهروندان از روی رودخانه مهران رود و بزرگراه استاد شهریار ساخته شده است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید