بهترین زندگی
بهترین زندگی

تغذیه نوزاد نارس، طریقه شیردهی تغذيه نوزاد نارس با

تغذیه نوزاد نارس، طریقه شیردهی
تغذيه نوزاد نارس با شير مادر: اگر نوزاد شما حداقل 3 هفته زودتر از تاريخ تعيين شده براي زايمان، به دنيا آمده، مي توان گفت كه نارس است. • بهترين توصيه اي كه مي توانيم در مورد تغذيه او داشته باشيم، استفاده از شير خودتان است؛ زيرا تركيب شير مادري كه نوزاد او نارس به دنيا مي آيد با شير مادري كه نوزاد رسيده به دنيا آورده است، متفاوت مي باشد. • دهان نوزاد نارس در مقايسه با نوك پستان كوچك است اما با رشد نوزاد بزرگ تر مي شود. نكته مهم اين است كه نوزاد در وضعيت صحيحي در آغوش بگيريد؛ سپس با تحريك لب پايين او به وسيله نوك پستان، تشويقش كنيد تا دهانش را باز كند. • اگر نوك پستان صاف يا فرو رفته است روي آن كمي يخ بماليد تا برجسته تر شود. • تحمل نوزاد نارس به سرما كمتر از نوزاد رسيده است؛ بنابراين با او تماس پوست به پوست برقرار كنيد تا بدنش گرم نگه داشته شود. • هرگز نوزادتان را با بطري تغذيه نكنيد، زيرا باعث سردرگمي او مي شود. • به دليل كامل نبودن توانايي هاي نوزاد خيلي نارس در عمل مكيدن و قورت دادن و سرفه(در صورتي كه شير به گلويشان بپرد)، ممكن است نتوانيد او را مستقيما از پستان تغذيه كنيد. بايد به اوفرصت داد و تا زمان به دست آوردن توانايي مكيدن پستان، او را با فنجان تغذيه كنید.   به اين نكته توجه كنيد: به جز شيرخواراني كه براي مكيدن خيلي ضعيف هستند(مثل نوزاداني كه نارس يا بيمارند مثلاً شكاف لب يا شكاف كام) و از تغذيه با پستان محرومند برخي مادران نيز به دليل بيماري شديد يا اشتغال به كار از شيرخوار خود جدا مي شوند و ناچارند كودك خود را به طريقه مصنوعي (شیر خشک)تغذيه كنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید