هر روز!
هر روز!

تمرکز بر مشتری مداری : تمرکز بر مشتری مداری

تمرکز بر مشتری مداری : تمرکز بر مشتری مداری

تمرکز بر مشتری مداری
: تمرکز بر مشتری مداری
مدیران امروز به درستی اهمیت تمرکز بر مشتریان را جهت رشد سازمان و رقابت درک کرده اند. در هر حال مشتری مداری محوری و تلاش در جلب رضایت مشتریان اکنون یک باور فراگیر شده است و سازمانهای بسیاری در عرصه عمل از این رویکرد سود میجویند. با این وجود و علی رغم کوششهای گسترده پیرامون مشتری محور نمودن سازمان، ب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید