مطالب جالب!
مطالب جالب!

تورو دوست دارم مثل عطر شکوفه های سیب تورو دوست

تورو دوست دارم 
 مثل عطر شکوفه های سیب تورو دوست

تورو دوست دارم
مثل عطر شکوفه های سیب تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد
چطور پس دلت میاد منو تنها بزاری
تورو دوست دارم مثل لحظه ی خواب ستاره ها تورو دوست دارم
مثل حس غروب دوباره ها تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید