هر روز!
هر روز!
201772224640442780a.jpg

توصیه های ورزشی به بیماران قلبی
توصیه های ورزشی به بیماران قلبی : توصیه های ورزشی به بیماران قلبی
: توصیه های ورزشی به بیماران قلبی

: به گزارش : انجام فعالیت های ورزشی برای بیماران قلبی یا افراد دارای عوامل خطرساز بیماری های قلبی نیز توصیه می شود اما برای تجویز ورزش به این افراد، پزشکان باید بی خطر بودن ورزش تجویزشده برای آنها را ارزیابی کنند...
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید