هر روز!
هر روز!

توقع کمتر، زندگی بهتر : توقع کمتر، زندگی بهتر

توقع کمتر، زندگی بهتر : توقع کمتر، زندگی بهتر

توقع کمتر، زندگی بهتر
: توقع کمتر، زندگی بهتر
وظایف همسری چند آیتم مشخص دارد، ولی در دیدگاه برخی همسران وظیفه همسر رفع تمام احتیاجات و خواسته های طرف مقابل است.

به گزارش : این انتظار واقع بینانه ای نیست. توقعات همواره رنج زا هستند. بدین معنا که ما هر زمان از کسی توقع داریم و آن توقع و انتظار برآورده نمی شود غمگین می شویم. راه غمگین نشدن کم کردن توقعات و انتظارات از دیگران – از جمله همسر – است. هرچه سطح انتظارات و توقعات ما پایین تر باشد رنج کمتری می بریم. آدم هایی که هیچ انتظاری از هیچ کسی ندارند بسیار شادتر از دیگرانند. ما می توانیم از دوستان، خواهر و برادرها ، آشنایان، فامیل و... حمایت های مختلفی را دریافت کنیم؛ یعنی رفع بسیاری از نیازهایمان را از لایه های دیگر ارتباطی مان بخواهیم نه اینکه ارتباط حمایتگرانه و دریافت حمایت مان را با دیگران قطع و همه انتظارمان را متوجه همسرمان کنیم.

بهتر است ما رفع بسیاری از نیازها و دستیابی به بسیاری از علایق و خواسته ها را به فضای بیرون از خانه منتقل کنیم و بار آن را از دوش همسر خویش برداریم. در این صورت به زودی خواهیم دید طعم زندگی زناشویی مان به سمت شیرینی متمایل می شود و بسیاری از دعواها و دلخوری ها و گلایه ها نیز پایان می یابد.

محمدامین تاجور
مشاور خانواده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید