هر روز!
هر روز!

جام زندگی ایران :  جام زندگی،  یکی از ارزنده ترین ظروف

جام زندگی ایران 
 :  جام زندگی،  یکی از ارزنده ترین ظروف

جام زندگی ایران
:  جام زندگی،  یکی از ارزنده ترین ظروف باستانی ایرانی است،  که چند سال پیش اتفاقی در ارجان بهبان کشف شد.  یک بشقاب مفرغی است،  که پنج ردیف نقش مربوط به آداب و رسوم زندگی آنزمان دارد،  بهمین جهت بنام جام زندگی معروف شد.  در این نقشها بخشی از تاریخ فراموش شده ایلام نقش بسته شده است.
: جام زندگی ایران

به گزارش :    نوار اول ــ  مجلس ضیافت فرمانروای ایلامی است،  شاه در جلوی آلاچیق سلطنتی بر تخت نشسته،  و دو زن از محارم در پشت سر شاه و دو دیگری داخل چادر هستند،  شخصی که مقاب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید