مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت یوسفلی آدرس: ایران - زنجان - ابهر زنجان شهرستان

جایگاه سوخت یوسفلی
آدرس: ایران - زنجان - ابهر زنجان شهرستان ابهر ابتدای جاده خدابنده

دارای امکانات مناسب نمازخانه و سرویسهای خدمات رایگان به راننده ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید