هر روز!
هر روز!

جملات قصار و زیبای زرتشت (2) جملات قصار و زیبای

جملات قصار و زیبای زرتشت (2) 
 جملات قصار و زیبای

جملات قصار و زیبای زرتشت (2)
جملات قصار و زیبای زرتشت (2)
بیگناه باش تا بیم نداشته باشی سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی راستگو باش تا استقامت داشته باشی متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی چالاک باش تا هوشیار باشی زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
بر حذر باشید که مبادا نادان ها دنیا را در سیطره قدرت خویش بگیرند و دانایی جرم تلقی شود
زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
کار با بد باوران از ارج شخص میکاهد اینان ضد راستی و خشمگینانی هستند که خود محکومند. زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند . زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
با قبول دوستی بایستی قبول دشمنی را هم نمود زیرا آیا ممکن است که به دوستی بپیوندیم ولی جانب او را نگیریم و از او پشتیبانی نکنیم ؟ زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
بگذارید عشق شما با شجاعت آمیخته باشد . آن کسی که شما را می ترساند با عشقتان مورد حمله قرار دهید زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
خدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذتی است زیرا سلامتی و شادمانی شخص را زیاد می‌کند. (زرتشت)
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
یک فرمانروای خوب بر پایه ی قانون راستی باید شهریاری کند و رفاه و امنیت مردم را در نظر داشته باشد زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
حسن بلند پروازی در آن است که انسان را پر جنب و جوش نگه می‌دارد، اما اگر این بلند پروازی باعث گردد که انسان از واقعیت های روزمره دور بماند، آن دیگر بلندپروازی نیست بلکه کوته نظری است. زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
آنکس که بر خلاف علم خود سخن میگوید دروغگو است و آن کسی هم که برخلاف جهل خود سخن میگوید دروغگو است زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
کسی از بهترین بهره ایزدی یرخوردار خواهد شد که پاک منش باشد
زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار ببینید و برگزینید.
زرتشت
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊ سخنان قصار زرتشت ◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
زننده‌ترین حیواناتی که من تا کنون دیده ام چاپلوسانند، آنها از دوست داشتن سر در نمی‌آورند و فقط تقلید عاشق شدن را می‌کنند. زرتشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید