هر روز!
هر روز!

جمهوری‌خواهی جُمهوری‌خواهی گرایشی سیاسی و شیوه‌ای از کشورداری است که

جمهوری‌خواهی جُمهوری‌خواهی گرایشی سیاسی و شیوه‌ای از کشورداری است که

جمهوری‌خواهی
جُمهوری‌خواهی گرایشی سیاسی و شیوه‌ای از کشورداری است که پادشاهی یا دیکتاتوری نیست و معمولاً با حکومت قانون مرتبط دانسته می‌شود.
کاربردهای واژه:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید