هر روز!
هر روز!

جهانگرد مسافر و زاهد (داستانک) : جهانگرد مسافر و زاهد

جهانگرد مسافر و زاهد (داستانک) : جهانگرد مسافر و زاهد

جهانگرد مسافر و زاهد (داستانک)
: جهانگرد مسافر و زاهد (داستانک)
زاهد گفت: مال تو کجاست؟جهانگرد گفت:من اینجا مسافرم.زاهد گفت: من هم در این دنیا مسافرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید