ماهستیم
قبراققبراق
ماهستیم
 لینک
pahlavivsmonafeghinn0011.jpg

جواب دندان شکن منافقین به اظهارات رضا پهلوی در جریان مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید