هر روز!
هر روز!

حالتهای ایستادن : در بررسی و مطالعه حرکتها و اندامها

حالتهای ایستادن
: در بررسی و مطالعه حرکتها و اندامها مختلف بدن لازم است وضعیت هایی بعنوان مبنا انتخاب کنیم ، آناتومیسها دو نوع ایستادن را برای مطالعه انتخاب نموده اند که عبارتند از :
 
1-       حالت ایستادن آناتومیکی   این حالت ایستادن در بررسیهای اناتومیکی بدن مورد استفاده قرا می گیرد، در چنین حالتی شخص با قامت راست و دستهای کشیده طوری می ایستد که کف دستها رو بجلو قرار دارد، پاها موازی و با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته اند.

2-       حالت ایستادن معمولی      درچنین حالتی شخص به حالت مستقیم و راست ایستاده است پاهایش مشابه حالت قبلی بوده ولی دستها بحالت ازاد و آویزان در کنار بدن قرار می گیرد که کف دستها رو به طرف رانها و تقریبا به آن چسبیده است .   مفصل joint مفصل در واقع محل عبور محور حرکتی اندامهای بدن است که بدون وجود آن حرکات به شکل فعلی مقدور نخواهد بود. محل اتصال دو سر استخوان را مفصل می گویند، یا موقعیکه دو استخوان حالت اتصال می یابند آن محل را مفصل می گویند.   طبقه بندی مفاصل بدن   مفاصل بدن انسان از نظر حرکتی به سه دسته تقسیم می شوند:   1-       مفاصل غیر متحرک Fibrous joint 2-       مفاصل نیمه متحرک
Cartilagionous joint 3-       مفاصل متحرک Synovial joint مفاصل متحرک را بر اساس چگونکی شکل سطح مفصل به شش دسته تقسیم می تمایند:
مفصل کروی
مثل مفصل ران مفصل لقمه ای
مثل مفصل مچ دست مفصل زینی
مثل مفصل کف دست با استخوان ذوزنقه و مچ دست مفصل قرقره ای
مثل استخوان بازو مفصل استوانه ای  مثل مفصل فوقانی زند اعلی و زند اسفل مفصل مسطح
مثل مفصلی که بین استخوان های مچ دست میباشد. عوامل محدود کننده حرکات در مفاصل حرکات در بدن بعلل مختلف محدود می شوند و این محدودیت به دو شکل است نوع اول محدودیت حرکتی در اشخاص که نه بدنی ورزیده دارند و نه مفاصلی جنبش پذیر، یعنی به علت ورزش نکردن مفاصلشان از افراد ورزشکار دامنه حرکتی کمتری دارد. نوع دوم محدودیت حرکتی است که در مفاصل بطور طبیعی وجود دارد و برای همه افراد یکسان می باشد و به سه عامل خلاصه می شود.
1-       لیگامنتهای اطراف مفاصل – که هم استحکام دهنده و هم دامنه طبیعی حرکت در مفاصل را حفظ می کنند.
2-       برخوردهای استخوانی در مفاصل – وجود زائده آرنجی در مفصل آرنج حد        شدن این مفصل را مشخص می نماید بطوریکه اگراین زائده به اندازه طبیعی باشد آرنج بطور طبیعی باز می شود .
3-       عضلات  – که با حجیم شدن توده عضلانی و قرارگرفتن بین دو استخوان تشکیل دهنده مفصل از دامنه حرکتی آن می کاهند.
1-1 شانه The shoulder ساختمان استخوانی –  این مفصل از ترکیب دو استخوان کتف و بازو بوجود می آید، سرگرد و کروی شکل استخوان بازو در داخل حفره دوری کتف قرارگرفته و مفصل کروی شانه را بوجود می اوردکه متحرک ترین مفصل بدن می باشد.     حرکات استخوان بازو در مفصل شانه   تاشدن یا فلکشن – در این حالت دست از جلو بدن به طرف بالا می رود . حرکت مهمی است که در فعالیت هایی چون راه رفتن ، دویدن ، و…   باز شدن یا اکستنشن –  برگشت حرکت تا شدن که تاحد شروع حرکت تاشدن می رسد .   دور شدن یا آبداکشن  – حرکت بالا آوردن استخوان بازو از کنار بدن در سطحی موازی با سطح استخوان کتف است .   نزدیک شدن یا آداکشن – برگشت حرکت آبداکشن است . همچنین چرخش خارجی و چرخش داخلی از حرکات این استخوان در مفصل شانه میباشد.   عضلات ناحیه کمربند شانه ای   برروی شانه دو نوع حرکت مطالعه می شود، یکی حرکاتی که استخوان بازو داراست ، و دیگری حرکاتی که کتف انجام می دهد.بنابر این عضلات این  قسمت از بدن نیز دو دسته هستند،
1-        عضلاتی که در کمربند شانه برروی استخوان کتف اثر می گذارد: ذوزنقه ، متوازی الاضلاع بزرگ و کوچک، سینه ای ، دندانه ای بزرگ ، تحت ترقوه ایی و گوشه ای .
2-        عضلاتی که بر روی مفصل شانه و استخوان بازو اثر می گذارندبا توجه به موقعیت قرارگیری آنها در روی بدن عبارتند از: در قسمت قدامی یا جلوی بدن  می توان سینه ای بزرگ – غرابی بازویی تحت کتفی – دو سر بازویی در قسمت خلفی یا پشتی بدن – تحت خاری و گرد کوچک در قسمت فوقانی   دلتوئید و فوق خاری در قسمت تحتانی  پشتی بزرگ – سه سر بازویی     بررسی کوتاهی در مورد بعضی از عضلات   عضله ذوزنقه Trapezius عضله تختی است که در ناحیه سطحی بالای پشت قرار داشته و براحتی بین دو استخوان کتف و ستون مهره ها قابل لمس است .
عضله متوازی الاضلاع  Rhomboids این عضله در زیر عضله ذوزنقه قرار دارد و قابل لمس نیست .
عضله گوشه ای Levator Scapulae این عضله در قسمت خارجی و خلفی گردن قرار دارد و قابل لمس نمی باشد.
عضله دندانه ای بزرگ یا دندانه ای قدامی Serratus Anterior لبه های این عضله با موقعیت چسبندگی آن بر روی دنده ها دندانه ای شکل است . این عضله در زیر استخوان کتف قرار دارد و بر روی دنده ها کشیده می شود بطوریکه به زیر عضله سینه ای بزرگ می رسد. در موقعیکه دست در مقابل مقاومتی به بالای سر برده می شود در منطقه زیر لبه خارجی کتف قابل لمس شدن می باشد.
عضله تحت ترقوه ای Subelavius   این عضله در زیر ترقوه قرار دارد و توسط سینه ای بزرگ پوشیده می شود و قابل لمس نمی باشد .
عضله دلتوئید یا دالی Deltoid از عضلات سطحی بدن می باشد و در روی شانه قرار دارد و در مردان نسبتا بزرگ می باشد و قابل لمس است .
عضله سینه ای بزرگ Pectoralis Major عضله بزرگی است که در جلوی قفسه سینه در قسمت سطحی طوری قرار دارد که به خوبی قابل لمس و رویت است .
عضله پشتی بزرگ Latissimus Dorsi   عضله بسیار پهنی که در قسمت پایین پشت قرار دارد و قابل لمس است . در حالتی که دست از مفصل شانه قصد حرکت آداکشن یا نزدیک شدن به بدن را داشته باشد و با مقاومتی روبرو شود به خوبی قابل لمس است .   عضله گرد ب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید