هر روز!
هر روز!

حبس زنان در خانه!!!؟ ایرادها و اشکالها نسبت‏به مساله حجاب

حبس زنان در خانه!!!؟ ایرادها و اشکالها نسبت‏به مساله حجاب

حبس زنان در خانه!!!؟
ایرادها و اشکالها نسبت‏به مساله حجاب
یکی از ایرادهایی که بر حجاب می‏گیرند این است که سبب رکود و تعطیل فعالیتهایی‏است که خلقت در استعداد زن قرار داده است. زن نیز مانند مرد دارای ذوق،فکر،فهم،هوش و استعداد کار است.این استعدادهارا خدا به او داده است و بیهوده نیست و باید به ثمر برسد. اساسا هر استعداد طبیعی دلیل یک حق طبیعی است.وقتی در آفرینش به یک‏موجود استعداد و لیاقت کاری داده شد، این به منزله سند و مدرک است که وی حق‏دارد استعداد خود را به فعلیت‏برساند،منع کردن آن ظلم است. چرا می‏گوییم همه افراد بشر اعم از زن و مرد حق دارند درس بخوانند و این حق‏را برای حیوانات قائل نیستیم؟برای اینکه استعداد درس خواندن در بشر وجود دارد ودر حیوانات وجود ند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید