مسیر سبز
مسیر سبز

حدس بزنید این تصویر چیست؟! عصرایران: حدس بزنید این تصویر

حدس بزنید این تصویر چیست؟! 
 عصرایران: حدس بزنید این تصویر

حدس بزنید این تصویر چیست؟!
عصرایران: حدس بزنید این تصویر چیست؟حالا درستی یا نادرستی حدس تان را در زیر همین صفحه، بررسی کنید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

چشمان گربه در تاریکی و به هنگام مواجهه با نوری مانند فلاش دوربین ، چنین تصویری را می سازند!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید