هر روز!
هر روز!

حدس بزن: شماره پارکینگ ماشینت چنده؟ حدس بزن: شماره پارکینگ

حدس بزن: شماره پارکینگ ماشینت چنده؟ حدس بزن: شماره پارکینگ

حدس بزن: شماره پارکینگ ماشینت چنده؟
حدس بزن: شماره پارکینگ ماشینت چنده؟
به گزارش : تست هوش حدس زدن شماره پارکینگ ماشین
اختصاصی بیست ستون: 
سوالی در امتحان ورودی سال اول راهنمایی در هنگ کنگ طراحی شد و خیلی سریع  به شهرت جهانی رسید. در این تست  هوش خودرویی نشان داده شده است که در یکی از جاهای پارک در پارکینگ قرار دارد و سوال شده است که شماره پارکینگی که خودرو در آن پارک شده است را پیدا کنید.
دانش آموزان حدس های مختلفی زدند. اگر شما هم می خواهید هوش خود را محک بزنید تلاش کنید و پاسخ پرسش را بیابید.
زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ به این تست هوش فقط 20 ثانیه می باشد !
حدس بزن: شماره پارکینگ ماشینت چنده؟ : حدس بزن: شماره پارکینگ ماشینت چنده؟
: حدس بزن: شماره پارکینگ ماشینت چنده؟
*
*
*
*
*
*
*
*
*
پاسخ :جواب 87 است
اگر از سمت راست به اعداد نگاه کنیم و اعداد را معکوس و جابه جا کنیم عدد  اول  86  ، عدد دوم 87  ،عدد سوم 88  و ... عدد آخر می باشد
اعداد به ترتیب از 86 تا شماره های پارکینگ می باشد و شماره پارکینگ مورد نظر 87 است.
فرشته آقامیری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید