هر روز!
هر روز!

حسینقلی‌خان جهانسوز فتحعلی‌شاه قاجار حسینقلی‌خان جهانسوز ( ۱۱۶۴ (قمری)

حسینقلی‌خان جهانسوز فتحعلی‌شاه قاجار 
 حسینقلی‌خان جهانسوز ( ۱۱۶۴ (قمری)

حسینقلی‌خان جهانسوز
فتحعلی‌شاه قاجار
حسینقلی‌خان جهانسوز ( ۱۱۶۴ (قمری) - ۱۱۹۱ (قمری) ) پسر دوم محمدحسن‌خان رئیس ایل قاجار، برادر آغامحمدخان و پدر فتحعلی‌شاه بود.
پس از کشته شدن محمدحسن خان قاجار، حسینقلی‌خان و برادرش آغامحمدخان با دستور کریم‌خان زند به‌عنوان گروگان به شیراز برده شدند. کریم‌خان در سال ۱۱۸۲ (قمری) حکومت دامغان را به حسینقلی‌خان سپرد.
حسینقلی خان در سال ۱۱۸۴ (قمری) زمانی که حاکم دامغان بود ،دست به شورش زد.اینکه وی برای انتقام خون پدرش از حسن‌خان دولّو (بیگلربیگی استرآباد) شورش نمود یا برای نافرمانی از کریم خان مورد اختلاف است. نخستین حمله حسینقلی‌خان به حصار نمکه دامغان بود که در آن بسیاری را کشت و از همین رو به جهانسوز ملقب شد.سپس به جهت تعقیب حسن‌خان دولّو به مازندران لشکر کشید. کریم‌خان سپاهی را به فرماندهی زکی خان به آن خطه فرستاد؛ اما این سردار کاری از پیش نبرد چرا که حسینقلی خان پس از تحمل چندین شکست به میان ترکمانان گریخت.سرانجام با وساطت آغامحمدخان (که در شیراز به سر میبرد) بین حسینقلی‌خان و کریم‌خان صلح برقرار شد.
حسینقلی‌خان در سال ۱۱۹۱ (قمری) به دست یکی از غلامانش به قتل رسید و در گرگان مدفون شد. هنگامی که همسرش قصد زیارت عتبات را داشت، استخوان های او و محمدحسن‌خان ( پدرشوهرش ) را با خود به نجف برده و آنجا دفن کرد. اندکی بعد از کشته شدن حسینقلی‌خان، پسرش به‌دنیا آمد که نام او را حسینقلی گذاشتند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید