هر روز!
هر روز!

حشیش مصنوعی و سرطان ریه : رئیس کارگروه کاهش تقاضای

حشیش مصنوعی و سرطان ریه 
 : رئیس کارگروه کاهش تقاضای

حشیش مصنوعی و سرطان ریه
: رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام از ظهور یک ماده مخدر جدید و به شدت خطرناک در میان جوانان خبر داد که به آن حشیش مصنوعی می گویند.
حشیش مصنوعی و سرطان ریه :حشیش مصنوعی و سرطان ریه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید