مکان یار
مکان یار

حمام گنجعلی خان (موزه گنجعلی خان) آدرس: ایران - کرمان

حمام گنجعلی خان (موزه گنجعلی خان) آدرس: ایران - کرمان

حمام گنجعلی خان (موزه گنجعلی خان)
آدرس: ایران - کرمان - کرمان میدان ارگ

یکی از شاهکارهای معماری عصر صفویه همین حمام گنجعلی خان است که در شهر کرمان وجود دارد و آوازه زیبایی و عظمت تاریخی آن بین المللی هم شده. سردر این حمام، با خطوطی ازعلیرضا عباسی، خوشنویس معروف عصر صفویه تزئین شده . این حمام بخش های مختلفی داردکه عبارتند از سرسرا، دالان، رخت کن، هشتی و گرم خانه . این مکان در حال حاضر موزه مردم شناسی فرهنگی کرمان شده است. این مجموعه در دوره های مختلف کابری های متفاوتی داشته و حاضر تغییر کاربری داده است و تبدیل به موزه مردم شناسی گردیده است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید