هر روز!
هر روز!

حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا یک حوزه

حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا یک حوزه

حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا
حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت لوئیزیانا قرار دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید